Το σχολείο διοικείται από:

1. Την σχολική επιτροπή. Τα μέλη της εκλέγονται από τους γονείς των μαθητών του σχολείου.  Μέλη της είναι κυρίως γονείς των μαθητών, μπορεί όμως να συμμετέχουν και άλλα μέλη της κοινότητας που έχουν ενδιαφέρον για εκπαιδευτικά θέματα.  Σε αυτήν συμμετέχει επίσης ο ιερατικός προϊστάμενος. Απαρτίζεται από 5 έως 12 μέλη.

2. Την Γραμματεία της σχολικής επιτροπής.  Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία.  Η εκλογή της Γραμματείας γίνεται από την σχολική επιτροπή.

3. Τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου. ο οποίος/α εργοδοτείται και τοποθετείται απο την σχολική επιτροπή του σχολείου.